اساتید سازسنتیخبازی(تار)

حمیدرضا خبازی - نوازنده تار