عضو انجمن

 * سرکار خانم ساغری - نماینده دبیران در انجمن اولیا و مربیان هنرستان موسیقی دختران