عضو شورای فنی

تقی ضرابی

عضو شورای فنی هنرستان موسیقی دختران