ثبت نامفرم پیش ثبت نام سال تحصیلی 99-1398

فرم پیش ثبت نام سال98

فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی 99-1398

مشخصات فردی دانش آموز
*
*
*

*
***انتخاب مقطع دهم و یازدهم فقط مختص به هنرجویان رشته موسیقی هنرستان های دیگر می باشد.
*
*
*
مشخصات تخصصی
*
این گزینه فقط در صورتیکه ساز خاصی کار کرده اید.تکمیل شود.
*
در صورتیکه ساز دومی را کار نکرده اید نیاز به پر کردن این گزینه نمی باشد.
در صورتیکه ساز دومی را کار نکرده اید نیاز به پر کردن این گزینه نمی باشد.
نشانی