بربت

بربط

بربط سازی است که برای ایجاد صدای بم در گروه نوازی استفاده می شود.

بربط که در زبان عربی عود نامیده می شود از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقید است. بربط یکی از مهم ترین و معمول ترین سازهای موسیقی ایران قدیم بوده است. طول تقریبی این ساز 85 سانتی متر است.

آکوردهای دو و سه صدایی ، بویژه به صورت آرپژ در بربط قابل اجرا هستند.

وسعت معمول صدای بربط حدود دو اکتاو است که بعلت کوتاهی دسته ساز حدود یک و نیم اکتاو از منطقه صوتی و سط صدادهی بهتری دارد.