کمانچه

کمانچه

کمانچه از سازهای زهی آرشه ای مقید است. طول کمانچه حدود 75 سانتی متر است. استفاده از سیم واخوان در کمانچه بسیار معمول است. انواع حالت های کیفی نوازندگی در کمانچه میسر است.

وسعت کمانچه نزدیک به سه اکتاو است و به علت وجود کوک های مختلف و عدم وجود دستانبدی، تمام فواصل موسیقی ملی در این ساز قابل اجرا هستند.