سنتور

سنتور

سنتور سازی است به شکل ذوزنقه متساوی الساقین و از سازهای مضرابی (زخمه ای) مطلق است.سنتور معمول و تثبیت شده دارای 9 خرک و سل کوک است. در این ساز دوبل نت، انواع پاساژهای طولانی، آرپژ، ... قابل اجرا هستند.سنتور سازی است با قابلیت تک نوازی که در گروه نوازی نیز جایگاه مستحکمی دارد.

وسعت معمول صدای سنتور یک نت بیشتر از سه اکتاو است.