سه تار

سه تار

از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقید است. سه تار را از خانواده تنبور دانسته اند و امروزه در مقایسه، باه تار نزدیک تر است. ومعمولا نوازندگان تار با نواختن سه تار نیز آشنا هستند. نوازندگان این ساز آن را با ناخن انگشت سبابه می نوازند. از سه تار در تک نوازی و گروه نوازی استفاده می شود.

وسعت معمول صدای تار نزدیک به سه اکتاو است.