کنتر باس

کنترباس یا دبل باس بم ترین عضو خانواده ویولن می باشد. در سده 1500 با نام ویول دبل باس از ویولن مشتق گردید و تحول یافت. کنتر باس بیش از 6 فوت ارتفاع دارد.