ترومبون

ترومبون سازی است برنجی که صدای آن از ارتعاش لبهای نوازنده تولید می شود.

از این جهت همانند ترومپت می باشد و الی ترومبون بوسیله لوله کشویی تلسکپی که برای طولانی کردن طول لوله ساز مورد استفاده قرار می گیرد مشخص می گردد.

ترومبون اولین بار در سده 1400 میلادی در اروپا ظاهر شد و هنوز نیز با همان طرح ساده و اولیه خود باقی مانده است.