ویلنسل

ویلنسل که به زبان ساده و عامیانه سلو cello نامیده می شود، عضو باس خانواده ویولن می باشد، و با آرشه ای کوچک تر و باریکتر از آرشه ویولن نواخته می شود. که توسط یک میله فلزی بر روی زمین قرار می گیرد.

این ساز در سال 1500 میلادی رو به تکامل و گسترش نهاد و از سال 1700 میلادی سلو یا ویلنسل سازی مشهور و جالب توجه برای تکنوازی گردید.