ویولا

ویولا عضو خانواده سازهای زهی می باشد. بخش زیادی از تاریخچه خود را با ویولن سهیم می باشد.

ویولا ساختمانی شبیه ویولن دارد و کمی بزرکتر از آن است. صدای ویولا ملایم و مطبوع است.